AML

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
uprzejmie informujemy, że dane naszych klientów, a także beneficjentów rzeczywistych, reprezentantów, osób bliskich oraz innych osób upoważnionych do działania w Pani/Pana imieniu mogą być przetwarzane przez Citronex I sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec, NIP 6150024146, KRS 0000066651 (w ramach realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) w związku ze spoczywającymi na nas obowiązkami:
 • identyfikacji Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego oraz weryfikacji Pani/Pana tożsamości,
 • identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji jego tożsamości,
 • rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną,
 • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku reprezentacji przez Panią/Pana podmiotu będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem,
 • oceny Pani/Pana stosunków gospodarczych i, stosowanie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
 • monitorowania Pani/Pana stosunków gospodarczych,
 • identyfikacji osoby upoważnionej oraz jego umocowania do działania w imieniu Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego,
 • dokumentowania stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dokonanych analiz,
 • ustalenia czy Pani/Pan lub członek Pani/Pana rodziny, bądź bliski Pani/Pana współpracownik zajmuje eksponowane stanowisko polityczne,
 • sporządzenia kopii dokumentów tożsamości:
  • osoby, z którą zawarliśmy umowę,
  • osoby upoważnionej do działania w Pani/Pana imieniu
Szczegółowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej realizującej wymogi RODO1

Klauzula informacyjna dostępna jest:
Wszelkich wyjaśnień w sprawach związanych z przetwarzaniem danych udzielmy za pośrednictwem adresu email: odo@citronex.pl

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).